GREŠKE U MEDICINSKOM PREVODU

Preuzeto sa veb sajta: Eurotranslate.rs

 

Pošto se čitav svet pretvara u jedno veliko globalno selo, a jezičke barijere postaju sve izraženije u svakodnevnim aktivnostima, profesionalni lingvisti pomažu da se prevaziđu ove prepreke u komunikaciji, bez obzira na to koji jezik je u pitanju. Nigde ovo nije važnije nego u medicinskoj industriji gde jasna komunikacija može spasiti nečiji život, ali i ugroziti ga kada je nejasna.

 

Navešćemo primer, koristeći prevod sa engleskog. Prevodite prijavu patenta za novi lek. „Potassium channel blocker“ je termin koji se koristi u celom dokumentu. Da li to treba prevesti da znači supstancu kalijuma koja blokira kanale, ili blokator kalijumovih kanala? Bez relevantnog iskustva ili obuke, prevodilac je prepušten sam sebi, nagađanju i mnogo istraživanja na internetu.

 

Dakle, ako bi prevodilac izabrao prvu opciju, patent bi bio odbijen i koštao farmaceutsku kompaniju milione dolara, kao i protraćeno značajno vreme. Samo osoba sa iskustvom u neurobiologiji će znati da je druga verzija tačna.

Ovaj primer samo potvrđuje da razumevanje pojedinačnih reči nije dovoljno ako kontekst nije poznat.

 

Medicina je jedna od najzahtevnijih oblasti prevođenja. Razumevanje izvornih materijala i njihovo pravilno prevođenje na ciljni jezik je od ključne važnosti – jer to sprečava rizikovanje ljudskih života usled greške u prevodu.

Ako ste specijalizovani prevashodno za medicinske prevode, posebno obratite pažnju na dva važna kriterijuma koja vaš prevedeni dokument treba da ispuni – tačnost i usklađenost. Iz tog razloga, zdravstvene kompanije se oslanjaju na usluge medicinskog prevođenja za brošure za pacijente, uputstva za upotrebu, letke, portale za lekare, regulatorna dokumenta, veb stranice i sve druge važne materijale vezane za medicinske proizvode koji se prevode na lokalni jezik.

 

Oblast medicinskog prevođenja je izuzetno široka i visoko specijalizovana, toliko da se mnogi prevodioci ne usuđuju da uđu u nju bez neke vrste medicinske kvalifikacije. Svet medicine je prepun specifične terminologije – procenjuje se da postoji oko 20.000 medicinskih termina, ne računajući tu nazive delova tela, nazive lekova ili nazive bolesti. Ova ogromna količina rečnika – reklo bi se jezika samog za sebe – u kombinaciji sa beskrajnim granama i specijalizacijama u oblasti medicine, kao i brzim tempom kojim nauka napreduje, zahteva visoko kvalifikovane i iskusne prevodioce.Prevodilac specijalizovan za medicinske prevode mora biti svestan da direktno prevođenje teksta nije dovoljno. Pored samog prevođenja, često je potrebno drugačije prenošenje sa jednog jezika na drugi i očuvanje integriteta cele poruke, uz obraćanje pažnje na kulturološke i društvene konvencije.

 

U zavisnosti od toga koja dokumenta treba da se prevedu i za šta će se koristiti, ova adaptacija može da varira od malih promena u izboru reči, do potpunog objašnjenja bolesti ili medicinskih praksi kojih pacijent možda nije svestan.

Medicinska terminologija predstavlja izazove koji se razlikuju od drugih specijalizovanih oblasti prevođenja. Važno je da medicinski prevodilac pažljivo odredi ko je ciljna publika. Intervju sa pacijentom će se mnogo razlikovati od uputstva za hirurga, ne samo po korišćenoj terminologiji, već i po tonu.

 

Medicinski dokumenti se među sobom znatno razlikuju po sadržaju i formatu: recepti, uputstva za lek, uputstva za upotrebu medicinskih uređaja, protokoli kliničkih ispitivanja, članci u medicinskim časopisima, oglasi za lekove koji se prodaju bez recepta, informisani pristanak za pacijente, medicinska dokumentacija, specijalizovani udžbenici, softver i uputstvo za instalaciju bolničke opreme, patenti i tako dalje. Ton i stil koji se koriste u svakom od njih su različiti, u zavisnosti od vrste dokumenta i publike kojoj se obraća. Stil koji se koristi u TV reklami za lek protiv bolova neće biti isti kao stil koji se koristi u uputstvu za upotrebu istog tog leka protiv bolova. Slično tome, ton koji se koristi u obrascu informisanog pristanka namenjenom pacijentima koji učestvuju u kliničkom ispitivanju neće biti isti kao ton koji se koristi u protokolu istog kliničkog ispitivanja, ovog puta namenjenog zdravstvenim radnicima.

 

Još jedan uobičajeni element u medicinskoj dokumentaciji su medicinske skraćenice, koje se opet ne mogu mešati jedna sa drugom. Prevodilac mora da poznaje ove skraćenice i da zna kako da ih prevede na ciljni jezik. AS, na primer, je skraćenica za levo uho, AD za desno uho i AU za oba. Ako bi se bilo koja od ovih skraćenica pomešala, lekar bi mogao pogrešno da razume zdravstveni problem pacijenta.

 

Takođe, nazivima lekova treba posvetiti posebnu pažnju i razlikovati trgovački naziv leka i njegov međunarodni nezaštićeni naziv (INN). INN je jedinstveni naziv koji je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odredila za farmaceutsku supstancu, a razlikuje se od trgovačkog naziva. Na primer, kada se prevodi Tylenol na italijanski, korisnicima dokumenta je potrebno da znaju INN kako bi mogli da identifikuju ekvivalentni lek koji se koristi u Italiji. Tylenol je robna marka za INN paracetamol, a poznavanje ovih informacija bi pomoglo medicinskom prevodiocu da tačno prevede Tylenol.

 

Medicinski prevodi takođe treba da budu lokalizovani veoma često. Lokalizacija se bavi kulturološkim elementima kao što su doze leka (unce nasuprot grama ili mililitra), akronimi, kao što su BID (dva puta dnevno), QD (jednom dnevno) ili PRN (po potrebi), stenografija, kao i načini poslovanja. Na primer, u različitim zemljama se lekarima i zdravstvenim radnicima obraća na različite načine. Neke kulture još uvek kombinuju svoju tradicionalnu medicinu sa modernom medicinom. Takođe postoje razlike u vremenu, ličnom prostoru i načinu na koji se procedure zakazuju i sprovode.

 

Na kraju, izuzetno je važno naglasiti sledeće: u medicinskim prevodima je potrebna tehnička preciznost. Prevodilac ne može ništa da isključi, doda ili zameni. Netačna reč ili izostavljena informacija mogu biti podjednako problematični. Na primer, izostavljanje ključnih podataka u uputstvima za doziranje može pretvoriti savršeno bezbedan lek u lek opasan po život. Reč koja nedostaje u pacijentovom dosijeu može promeniti dijagnozu.

 

U suštini, sve ovo svodi se na jedno: nema mesta za grešku kada je ljudski život u pitanju. Nema mesta za kompromise u pogledu kvaliteta i tačnosti. Ljudski život će zavisiti od tačnog značenja reči, jer one opisuju medicinske procedure, sastav leka ili uputstva za lečenje. Zato medicinski prevodi moraju podrazumevati stopostotnu tačnost.

 

Affordable and effective cheapest ed pills! The results speak for themselves. Your doctor may recommend prescription or nonprescription sleep medicines generic ambien online treatinsomnia24x7.com. Or you may take other medicines that can help you relax and fall asleep, such as benzodiazepines or antidepressants.