Stručna i jezička lektura

Stručna lektura

Ovaj postupak je usmeren na terminologiju, budući da je ispravna medicinska terminologija od ključnog značaja za kvalitetan medicinski prevod, kao i na prilagođavanje prevoda kako bi njegov sadržaj bio razumljiv i nedvosmislen za krajnje korisnike. Dokumenti namenjeni zdravstvenim radnicima moraju da bez izuzetka budu jasni, bez grešaka i sa ispravnom medicinskom terminologijom budući da u ovoj osetljivoj oblasti prevođenja životi pacijenata mogu biti ugroženi u slučaju lošeg kvaliteta prevoda. S druge strane, kada je reč o materijalima namenjenim pacijentima od ključne je važnosti da poruka bude prenesena na adekvatan način upotrebom jezika i terminologije koja je razumljiva pacijentima bez obzira na njihov stepen obrazovanja. Zdravstveni radnici su u ovom pogledu obučavani u toku školovanja te je stoga važno uključiti ih u znatnoj meri u proces prevođenja medicinske dokumentacije.

Jezička lektura

Ovim postupkom proverava se ispravnost u pogledu gramatike, sintakse, pravopisa i doslednosti, kao i da li je kompletan sadržaj izvornog teksta prisutan u prevodu. Naši lingvisti poseduju obimno iskustvo u oblasti medicinskih prevoda i jasno im je da pojedine medicinske skraćenice možda nisu uvek najbolji izbor u smislu gramatičkih pravila ali da ih je potrebno zadržati budući da su one deo uobičajene upotrebe i da ih svaki pacijent razume. Stoga su za jezičku lekturu medicinske dokumentacije neophodne donekle različite veštine u odnosu na običnu jezičku lekturu, a koje naš tim lingvista poseduje.

proofreading