Ostale usluge

Usmeno prevođenje

Kulturološka adaptacija

Formatiranje

Testiranje čitljivosti

Usmeno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja za medicinske konferencije i skupove

Konsekutivno prevođenje: pružanje pomoći pacijentima i/ili zdravstvenim radnicima i farmaceutskim kompanijama koje zahtevaju proveru ispravnog sprovođenja kliničkih studija

Bez obzira da li se radi o simultanom ili konsekutivnom prevođenju, usmeni prevodilac mora da poseduje obimno poznavanje medicinske oblasti. Usmeni prevodilac takođe mora da razume razliku između usmenog prevođenja za publiku koju čini opšta javnost i usmenog prevođenja za publiku koju čine stručnjaci. Publika koju čine stručnjaci lako razume stručnu terminologiju, čak i ako je u pitanju jezik koji nije maternji, dok za publiku koju čine pacijenti i opšta javnost usmeni prevodilac mora da poseduje brojnije veštine i obimnije iskustvo.

Formatiranje

Formatiranje dokumenata podjednako je važno kao i kvalitet samog prevoda. Proces uređivanja prevedenog teksta, slika, tabela i ostalih grafičkih prikaza deo je posebne usluge koju pružaju naši stručnjaci za DTP (priprema za štampu) koji koriste stručne računarske programe za uređivanje izgleda dokumenata i dizajn teksta. Tim putem klijent dobija preveden dokument čiji izgled i format odgovaraju originalnom dokumentu.

Kulturološka adaptacija

U pojedinim situacijama tačan prevod originalnog dokumenta nije dovoljan. Na primer, ako prevodite upitnik sa ishodima koje prijavljuje pacijent (eng. Patient Reported Outcome – PRO) za multicentrično ispitivanje, ovaj upitnik je neophodno prilagoditi tako da sadrži termine koji su odgovarajući za upotrebu kod ciljne populacije i u ciljnom regionu, te koji su razumljivi i nedvosmisleni. Na primer, prilikom ispitivanja uticaja određene bolesti na rekreativne aktivnosti, nikada nećete pitati za „igranje golfa“ u Srbiji, jer taj sport nije tipičan za region.

Postupak kulturološke adaptacije (lingvistička validacija) podrazumeva dva prevoda sa izvornog na ciljni jezik koje vrše dva nezavisna prevodioca, korak usaglašavanja u kojem se prevodi upoređuju i usaglašavaju radi dobijanja jedne verzije koja predstavlja kombinaciju najboljih elemenata iz oba prevoda, povratni prevod na originalni izvorni jezik i konačan pregled i stvaranje korigovanog prevoda. Nakon ovog koraka obično sledi kognitivni intervju koji ima za cilj potvrdu adekvatnosti i razumljivosti sadržaja.

Testiranje čitljivosti

U skladu sa direktivom Evropske unije EU Directive 2001/83/EC, dopunjenom direktivom Directive 2004/27/EC, svi nosioci dozvola za stavljanje leka u promet dužni su da testiraju uputstva za lek u pogledu čitljivosti kako bi osigurali da je uputstvo za lek „čitljivo, jasno i jednostavno za upotrebu“. Pacijenti moraju da budu u stanju da razumeju tekst i da se lako snalaze sa uputstvom. To je i razlog zašto su razvijeni modeli za proveru kvaliteta dokumenata (eng. Quality Review of Documents – QRD), ali oni ne isključuju izvođenje testova čitljivosti.

Prilikom registracije novog leka u Srbiji, prema Pravilniku o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet, od podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za stavljanje leka u promet može biti zatraženo da dostavi test čitljivosti na zahtev Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Iako Srbija nije član Evropske unije, modeli QRD koji važe za Srbiju usaglašeni su sa modelima QRD Evropske unije.

Hrvatska je članica Evropske unije te testiranje čitljivosti može biti sprovedeno na bilo kojem od jezika zemalja članica EU, dok se rezultati moraju dostaviti Agenciji za lekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske na engleskom i hrvatskom jeziku. Takođe je utvrđena i obaveza podnosioca zahteva/nosioca dozvole da osigura visoko kvalitetan prevod teksta uputstva za lek na hrvatski jezik (pročitajte više na http://www.halmed.hr/Lijekovi/Upute-za-podnositelje-zahtjeva/Nadogradnja-dokumentacije-o-lijeku/Uputa-za-nositelje-odobrenja-o-ispitivanju-razumljivosti-i-jednostavnosti-Upute-o-lijeku.

Testovi čitljivosti se sprovode za sve ostale informacije namenjene pacijentima (npr. uputstva za upotrebu) kao i upitnike za pacijente i upitnike sa ishodima koje prijavljuje pacijent (PRO).