Najčešća pitanja


P: Da li mi je potreban potpis kliničkog lekara na bilo kom dokumentu kada želim da upišem medicinsko sredstvo u Registar medicinskih sredstava Srbije?

O: Da. U skladu sa Pravilnikom o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije, donetog 2010. godine, podnosilac zahteva mora da priloži uputstvo za upotrebu na stranom jeziku za medicinska sredstva stranog porekla i predlog uputstva za upotrebu medicinskog sredstva stranog i domaćeg porekla na srpskom jeziku potpisan od strane kliničkog lekara, odnosno, za in vitro dijagnostička medicinska sredstva i od strane stručnog lica iz oblasti biohemije.

Za više informacija o stavljanju u promet medicinskih sredstava u Srbiji posetite: http://www.alims.gov.rs/latin/medicinska-sredstva/upis-u-registar/


P: Da li Obrazac informisanog pristanka za Bosnu i Hercegovinu treba da bude preveden na tri jezika ili je jedan dovoljan?

O: U skladu sa Pravilnikom o kliničkim ispitivanjima lekova i medicinskih sredstava, objavljenom u Službenom glasniku BIH br. 04/2010, informacije za pacijenta i obrazac informisanog pristanka moraju biti na lokalnom jeziku. Službeni jezici Bosne i Hercegovine su bosanski, srpski i hrvatski jezik. Službena pisma su latinica i ćirilica.

Za više informacija posetite:

http://www.almbih.gov.ba/_doc/regulative/pravilnik_klinicka_bos.pdf